تست دیسکانت

step_1

شما در هر نوبت می توانید نهایتا 500 سکه را جهت تخفیف استفاده کنید و تاز زمانی که از تخفیف استفاده نکرده اید امکان ساختن کد تخفیف جدید وجود نخواهد داشت .